Dlaczego radca prawny

W dzisiejszych czasach bardzo często korzystamy z usług oferowanych przez kancelarie prawne. Jednak nie wszyscy wiedzą kiedy skorzystać z pomocy radcy prawnego a kiedy wybrać adwokata.
Może nie wszyscy wiedzą, ale różnica pomiędzy zawodem radcy prawnego a adwokata jest niewielka, bowiem:
radca prawny może być zatrudniony na umowę o pracę, zaś zawód adwokata może świadczyć usługi jedynie w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik.
W sądzie różnica polega na kolorze żabotu, gdzie radcy prawny przysługuje kolor niebieski, a adwokatowi zielony.

Jeżeli chodzi o podobieństwa to zarówno radca prawny, jak i adwokat udzielą kompleksowej porady prawnej klientowi indywidualnemu oraz przedsiębiorcy, sformułują pozew we wszystkich sprawach i zajmą się reprezentowaniem klienta w sądzie. Podobieństwo dotyczy również procedury zdobycia tytułu zawodowego. Uzyskanie zawodu radcy prawnego oraz adwokata wiąże się z ukończeniem studiów prawniczych oraz aplikacji trwającej 3 lata.

Chociaż różnica między tymi dwoma zawodami jest niewielka to należy wskazać, że ze względu na doświadczenie jakim dysponują radcy prawni z problemami z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, spadkowego czy rodzinnego, a już na pewno z zakresu zamówień publicznych w mojej ocenie bardziej kompetentny może okazać się  radca prawny, choć nie przeczę, że na rynku świadczą usługi także adwokaci specjalizujący się w tym zakresie. Powyższy stan wynika z tego, że zawód radcy prawnego stworzono z myślą o prawniku specjalizującym się w obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że radcy prawni pomogą w założeniu spółek, stowarzyszeń, zarejestrują je w KRS, a w terminie późniejszym będą niezbędni przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagając przedsiębiorcom mają bogate doświadczenie w szeroko pojętej windykacji należności, w tym prowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Powyższa okoliczność doprowadziła do tego, że radca prawny świetnie zna się na szeroko pojętych sprawach cywilnych. Nie ulega też wątpliwości, że przedsiębiorcy mają też liczny personel, a zatem radca prawny często rozwiązuje problemy z zakresu prawa pracy. Jako, że przedsiębiorcy mają często problemy na niwie prawa spadkowego i rodzinnego, radcy prawni dysponują bogatym doświadczeniem w zakresie działu spadku, jak też spraw rozwodowych czy alimentacyjnych, czy dokonywania bardzo skomplikowanych podziałów majątku. Jako radca prawny przyznam, że szanuję natomiast adwokatów, za dużą wiedzę w zakresie prawa karnego. Radca prawny prowadzący tą kancelarię występuje w sprawach karnych rzadko, co do zasady, gdy jest ona powiązana ze sprawą cywilną czy gospodarczą, w pozostałym zakresie współpracuje z adwokatem.

Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej zarówno od przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów wymaga się zachowania podwyższonej, szczególnej staranności, która powinna przejawiać się między innymi większą świadomością prawną, wydaje się, że koniecznym jest zlecenie czuwania nad przestrzeganiem przepisów prawa radcy prawnemu. Prawnik, jakim jest radca prawny, może bowiem swoim działaniem zapobiec niektórym problemom, a w innych sytuacjach zminimalizować straty.

Pełną formą pomocy prawnej radcy prawnego jest stała, kompleksowa obsługa prawna. Należy zaznaczyć, że radca prawny w jej ramach pomaga przy zakładaniu i rejestracji w sądzie spółek, spółdzielni, stowarzyszeń i innych podmiotów. Nadto bada wszelkie niezbędne do spraw dokumenty, sporządza opinie prawne, projekty umów oraz projekty zmian dokumentów istniejących, opracowuje dokumenty nowe, weryfikuje i ocenia inną przedstawioną dokumentację, uczestniczy w zebraniach wspólników, spotkaniach organów przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Nieodzowna jest również pomoc prawnika w sprawach ze stosunku pracy. Radca prawny pomoże w zawarciu umowy, która zabezpiecza interes pracodawcy, sformułuje w sposób zgodny z przepisami prawa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, a jeżeli to konieczne, będzie reprezentował Klienta przed sądem.

W tym miejscu trzeba nadmienić, że w ramach obsługi prawnej radca prawny reprezentuje Klientów przed sądem czy organami administracji. Należy podkreślić, że podmiot gospodarczy powinien być szczególnie zainteresowany powyższą usługą, bowiem ustawodawca od sierpnia 2004 roku kończąc na maju 2012r. zaczął zmieniać procedurę mocno ją formalizując, co miało przyspieszyć postępowanie sądowe, nie mniej jednak często doprowadza do sytuacji, że mimo iż Klient dysponuje dowodami na potwierdzenie swoich racji, ale złoży je zbyt późno do sadu, uzyska dla siebie niekorzystne rozstrzygnięcie. Zmiana polega przede wszystkim na ograniczeniu prawa do zgłaszania nowych twierdzeń lub dowodów do określonego stadium procesu. Inaczej mówiąc, strona powinna zgłosić wszystkie wnioski dowodowe już w pierwszym piśmie procesowym wniesionym do sądu, dlatego tak ważna jest pomoc prawnika w toku postępowania w sprawach gospodarczych, który zadba o prawidłowe i terminowe zgłoszenie wniosków dowodowych. W takich okolicznościach samodzielne reprezentowanie swoich interesów przed sądem bez gruntownej wiedzy prawniczej może w niektórych przypadkach okazać się ryzykowne.

Należy zaznaczyć, że radca prawny świadczy usługi prawne nie tylko na podstawie stałej umowy zlecenia, usługa może być też ograniczona wyłącznie do konkretnego zakresu spraw czy choćby jednej porady prawnej.

Porada prawna to jednorazowa odpłatna usługa świadczona przez radcę prawnego. Usługa ta może polegać na udzieleniu zainteresowanej osobie informacji prawnej, a także doradzeniu o skutkach prawnych podjętych lub planowanych przez nią działań.
Przykładowo, pomoc radcy prawnego może być konieczna przy wyjaśnianiu kwestii związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, dochodzeniem zapłaty wierzytelności, w tym odszkodowania od ubezpieczyciela, dziedziczeniem, czy w sprawach administracyjnych, Radca prawny może również doradzić jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w procesie czy pełnomocnika z urzędu. Pomoże także napisać umowę lub wyjaśni warunki każdej umowy, którą Klient chce zawrzeć. Umożliwia to Państwu uniknięcie podjęcia niekorzystnej decyzji. Cena porady nie jest wysoka w odniesieniu do tego, jakie korzyści może dać Klientowi profesjonalna pomoc prawna, a zatem choćby ustrzeżenie się od niekorzystnych zapisów umowy lub ich braków.
Aby uzyskać kompleksową poradę, na spotkanie z prawnikiem powinni Państwo zabrać wszystkie dokumenty dotyczące sprawy.

Nie każdy proces wymaga udziału radcy prawnego w charakterze pełnomocnika. Jest kilka postępowań, które z uwagi na nieskomplikowany charakter, nie wymagają jego udziału. Należy do nich na pewno postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Oczywiście od tej zasady mogą być wyjątki.
Radca prawny jest potrzebny w postępowaniach cywilnych, w sprawach pracowniczych, rodzinnych, administracyjnych, a przede wszystkim w gospodarczych.

Pomoc radcy prawnego w postępowaniach polega na zastępowaniu reprezentowanej przez niego strony postępowania i wykonywaniu za nią czynności związanych ze sporządzaniem wszelkiej korespondencji procesowej (pozwu, apelacji, odpowiedzi na nie, zażaleń czy innych pism) i co najważniejsze, radca bierze udział w rozprawie, odpowiada na pytania sądu, zadaje pytania świadkom, biegłym, stronom.

W tym miejscu na uwagę zasługuje też fakt, że od 5 maja 2012r. zmieniły się przepisy postępowania cywilnego nakładając na uczestników postępowania nowe bardziej restrykcyjnie obowiązki, do których należy przedstawienie w pozwie czy odpowiedzi na pozew wszystkich twierdzeń i wniosków dowodowych, pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Należy tez podkreślić, że z uwagi na zaistniałe zmiany udział prawnika w toku pierwszej instancji jest bardzo ważny właśnie z uwagi na potrzebę przeprowadzenia w sposób prawidłowy i pełny postępowania dowodowego. Jeżeli mamy ograniczone możliwości finansowe to zawsze zalecane jest zatrudnienie radcy prawnego do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, a w drugiej instancji ograniczenie jego udziału do napisania apelacji czy odpowiedzi na nią.

Należy też dodać, że koszty udziału radcy prawnego w procesie są, co do zasady, zwracane przez stronę przegrywającą na podstawie orzeczenia rozstrzygającego sprawę.

Po uzyskaniu korzystnego wyroku radca prawny pomoże przymusić przeciwnika procesowego do wykonania orzeczenia, poprzez skierowanie odpowiedniego wniosku do komornika celem wyegzekwowania należności.