Klauzula przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych kandydatów do pracy

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Alicja Natkaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Natkaniec z siedzibą w Słupsku przy ul. Piekiełko 1/11

2. Cele przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

− ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
− ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
− wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

3. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

− Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
− Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
− Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4. Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W ramach rekrutacji możemy przeprowadzić testy dotyczące znajomości przepisów prawa oraz umiejętności rozwiązywania kazusów prawniczych. Takie testy mają na celu sprawdzenie, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

6. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, to jest dostawcom usług IT a także podmiotom z nami współpracującym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu;
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

8. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.