Klauzula przetwarzania danych pracownika

Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych pracownika

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Alicja Natkaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Natkaniec z siedzibą w Słupsku przy ul. Piekiełko 1/11.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

– zawrzeć umowę o pracę
– wykonać umowę
– archiwizować dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów
– ewentualne ustalać, dochodzić lub obronić się przed roszczeniami
– wykonywać obowiązki w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalne
– ochraniać żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przede wszystkim sytuacja gdy:

– Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
– Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z koniecznością przetwarzania danych wymaganych przez art. 221 § 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
– Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).
– Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
– Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
– Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).
– Przetwarzanie Twoich danych, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż wymagane przez art. 221 § 1 kodeksu pracy następuje na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym jeżeli nie podasz wymaganych danych osobowych, nie można będzie zawrzeć z Tobą umowy lub jej wykonać.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Twoje dane osobowe inne niż wymagane przez art. 221 § 1 kodeksu pracy przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danymi osobowymi.

5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, to jest między innymi dostawcom usług IT, usług księgowych, ubezpieczeniowych, prawniczych oraz ochrony mienia. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
f. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli inne niż wymagane przez art. 221 § 1 kodeksu pracy), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres email.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.