Wynagrodzenie

1. Za jednorazową poradę prawną:

Kancelaria oferuje świadczenie za wynagrodzeniem

– 150 zł za każde rozpoczęte 30 minut jednorazowej standardowej porady prawnej świadczonej w kancelarii.
– 300 zł za poradę telefoniczną.

2. Za stałą obsługę prawną przedsiębiorców:

Świadczenie stałej obsługi prawnej kancelaria oferuje za wynagrodzeniem miesięcznym ryczałtowym w wysokości ustalonej z Klientem.

3. Za zastępstwo prawne przed sądem:

Ustalenie wynagrodzenia za zastępstwo prawne przed sądami następuje, co do zasady, w oparciu o stawki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłata za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015, poz.1804, ze zm.)

4. Za inne usługi:

Przy wykonywaniu przez kancelarię innych usług wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie.