Klauzula przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Alicja Natkaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Natkaniec z siedzibą w Słupsku przy ul. Piekiełko 1/11.

2. Cele przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

− zawrzeć umowy o świadczenie usług prawnych
− wykonać umowę na podstawie zawartej z nami umowy
− archiwizować dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów
− ewentualne ustalać, dochodzić lub obronić się przed roszczeniami
− ochraniać żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej

3. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest sytuacja, gdy:

− Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
− Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z koniecznością podania danych wymaganych przez przepisy
proceduralne takie jak przykładowo art. 126 § 1 i § 2 kpc czy art. 63 § 2-3a kpa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
− Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).
− Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
− Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
− Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c) RODO)
− Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

4. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jeżeli nie podasz wymaganych danych osobowych, nie można będzie zawrzeć z Tobą umowy lub jej wykonać.

5. Okres przechowywania danych osobowych

− Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś.
− Twoje dane kontaktowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

6. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych czyli naszym stałym współpracownikom (na podstawie umowy cywilnoprawnej), praktykantom i stażystom, osobom współpracującym sporadycznie, (to jest notariuszom, innym radcom prawnym, adwokatom), dostawcom towarów i usług w tym dostawcom usług IT, usług księgowych, oraz ubezpieczycielom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu;
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

8. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.