REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą jest Alicja Natkaniec prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Alicja Natkaniec, ul. Piekiełko 1/11 w Słupsku (76-200), NIP: 558-155-90-87.
2. Usługodawcy przysługuje tytuł zawodowy radcy prawnego przyznany w Polsce.
3. Usługodawca jest członkiem samorządu radców prawnych, wpisanym pod numerem Sł 276/04 na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.
4. Usługodawca podlega zasadom etyki zawodowej określonym w Kodeksie etyki radcy prawnego, który jest dostępny na stronie www.kirp.pl.

§ 2. Definicje

1. Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi Usługodawcy.
2. Usługa – pomocnicza usługa komunikacji, w szczególności pozwalająca na przesyłania korespondencji drogą elektroniczną w celu świadczenia usług prawnych z Usługobiorcą.

§ 3. Rodzaje i zakres usług

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pomocniczo celem komunikowania się i prowadzenie korespondencji dotyczącej świadczonych usług prawnych z Usługobiorcą.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy pomoc elektroniczną przy użyciu adresów e-mail:

  1. biuro@kancelarianatkanniec.pl,
  2. radca@kancelarianatkanniec.pl,
  3. kzabinski@kancelarianatkanniec.pl,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. Celem korzystania z usług drogą elektroniczną nie są wymagane szczególne techniczne warunki niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, poza posiadaniem konta poczty elektronicznej aktywnej i prawidłowo skonfigurowanej, dostępu do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej z obsługą plików typu cookie.
3. Usługodawca zakazuje dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
4. Szczegółowe informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną zawiera załącznik nr 1.

§ 5. Rozwiązywania umów

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia świadczenia usługi drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej pod rygorem nieważności.
3. Po rozwiązaniu świadczenia usług drogą elektroniczna Usługodawca będzie komunikował się z Usługobiorcą za pośrednictwem innych środków łączności lub osobiście w siedzibie Usługodawcy.

§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w terminie 14 dni od wykonania danej jednostkowej usługi będącej przedmiotem reklamacji.
2. Reklamację należy wysłać na adres biuro@kancelarianatkaniec.pl
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy, numer sprawy, wskazanie żądania wraz z uzasadnieniem.
4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni, poprzez przekazanie decyzji Usługodawcy na wskazany adres e-mail Usługobiorcy.
5. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Usługobiorca może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany warunków, trybu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług.
2. Usługodawca zastrzega prawo do zawieszenia usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególnych sytuacjach zastrzega sobie także prawo do zlikwidowania usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 r.